LITÚRGIA

“A aquest Servei correspon vetllar les celebracions litúrgiques de la comunitat parroquial i certes pràctiques de pietat col·lectives. Per la qual cosa cuidarà que les dites celebracions comptin amb els col·laboradors que requereix la seva digna execució, sobretot els cantors, els monitors i els lectors.

Amb aquesta finalitat atendrà a la preparació remota o capacitació de les persones que fan aquestes funcions, a través de reunions o sessions adients, com també a la preparació prèvia a cada actuació, exposant-los el sentit i el valor de la participació dels seglars”.

CALENDARI LITÚRGIC 2017

Celebració de la Fe, L’Eucaristia i els Sagraments:

Monitors

Lectors

Responsables del Cant (Litúrgia)

Cantors

Schola Cantorum

Ministres extraordinaris de l’Eucaristia:

(Servei a les celebracions, Comunió als malalts)

Pregària mensual

Adecentament del temple i Sagristia