(27-08-2019) Catequesi d’infants / Iniciació cristiana [Curs 2019-2020]

En el “Projecte per a la iniciació cristiana dels infants 2019-2020”, compartit amb les Parròquies de l’Arxiprestat de Reus, la Catequesi es preveu en petits grups, cadascun amb una /o un catequista, les famílies ho recolzen i els infants comencen a participar a l’Eucaristia dels diumenges i, més assíduament, assistei­xen a Missa després de la Primera Comunió que pot preveure’s de celebrar acabant el segon any de Catequesi.

Posem, aquest projecte en mans de la Mare de Déu, catequista de Jesús de natazaret, mestra de la fe, animadora de l’esperança i, sobretot,  Maretestimonaitge viu de l’Amor de Déu. Que ella, experta en l’acció de l’Esperit Sant, ens encoratgi i acompanyi en la realització d’aquest projecte, vivint contents per dins i contagiant per fora la bellesa de la fe” (CEE, orientacions pastorals: La coordinació de la família, la parròquia i l’escola en la transmissió de la fe”, Ed.Balmes).

PRIMER any (7 anys/ 2n EP)

En contacte amb la parròquia és el moment de descobrir Déu com a Pare, Jesús Fill de Déu i l’Esperit Sant do del Senyor ressuscitat que fa néixer l’Església.

Al formalitzar les inscripcions s’creditarà la celebració del Bateig.

Cal informar-se bé a la Parròquia i procurar les inscripcions amb temps:

A Sant Pere Apòstol -Prioral- i La Puríssima Sang, les inscripcions: del 16 al 20 de setembre de 2019, de les 17:00 a les 18:30 (Cr. Abadia 2 -Despatx Parroquial-)

Més dades a Arxiprestat de Reus

Horaris: 

Dimecres: 17:30 – 18:45 o

Dissabte: 10:00 – 11:15

SEGON any (8 anys/ 3r EP)

Es presenten els diversos sagraments amb els seus ritus litúrgics, i la identitat pròpia dels cristians, fills de Déu i cridats a viure el nou manament del Senyor Jesús, en camí vers el Regne de Déu. Preparació per a celebrar la primera comunió.

Preparació per participar per primera vegada del Sagrament de la Penitència

Preparació per participar per primera vegada de la celebració de l’EUCARISTIA

Cal renovar les inscripcions, fetes per al Primer any, els dies 23-24-26 i 27 de setembre de 2019, de les 17:00 a les 18:30

Horaris: 

Dilluns:    17:30 – 18:45 o

Dissabte: 10:00 – 11:15

TERCER any (9 anys/ 4t EP)

Participant en la vida de la comunitat parro­quial, els infants s’obren a la descoberta del misteri de l’Església que testimonia Crist en la vida i el celebra en els sagraments. Una visió més completa de l’Eucaristia ja celebrada.

Cal renovar les inscripcions fetes l’any anterior els dies 23-24-26 i 27 de setembre de 2019, de les 17:00 a les 18:30 

Horari: 

Dissabte: 10:00 – 11:00

QUART any (10 anys/ 5è EP)

Ens centrem en viure i experimentar les conseqüències que la vida sagramental, vis­cuda en l’Església, ha de tenir en la vida de cada cristià. És el seguiment de Jesús pel camí que condueix al Pare.

Cal renovar les inscripcions fetes l’any anterior els dies 23-24-26 i 27 de setembre de 2019, de les 17:00 a les 18:30

Horari: 

Dissabte: 10:00 – 11:00

CINQUÈ any (11 anys/ 6è EP)

Som cridats a col·laborar amb la força de l’Esperit, trobant el propi lloc en la vida i mis­sió de l’Església. Déu crida cadascú a realit­zar el propi projecte de vida que doni sentit a la seva existència.

Cal renovar les inscripcions fetes l’any anterior els dies 23-24-26 i 27 de setembre de 2019, de les 17:00 a les 18:30

Horari: 

Dissabte: 10:00 – 11:00 

Celebració de la CONFIRMACIÓ (a l’entorn dels 12anys)

 Aquest itinerari d’Iniciació Cristiana dels infants, si s’ha seguit del tot, pot culminar en la celebració del Sagrament de la Confirmació.

També serà el moment més qualificat perquè els nois i noies s’incorporin en la vida activa de l’Església a través de la participació en grups parro­quials o algun moviment.

Qui va ser catequista el curs passat acompanyarà el pas que suposa decidir-se per la Confirmació.

Horari: 

Dissabte: 10:00 – 11:00