CATEQUESI

CATEQUESI D’INFANTS

La catequesi d´infants ajuda a aquest objectiu. Aquesta catequesi serà entesa i oferta, no com una cultura religiosa, sinó com el testimoni viscut i il•lusionat de la seva fe en Jesús i de la seva pertinença a l´Església que els adults transmeten als infants.Aquesta catequesi esdevé el mitjà pel qual els infants van avançant en la seva vida cristiana, i no una simple preparació de la primera Comunió.

L’educació dels infants en la fe cristiana, la comunitat la duu a terme, sobretot, a través dels catequistes. Aquests, per raó del ministeri que els ha estat encomanat, esdevenen transmissors de la fe de l’Església, i se senten com “enviats” pel Senyor i acompanyats per tota la comunitat a donar testimoni de l’evangeli.

Accions i serveis pastorals:

Iniciació cristiana:

Grups de Catequesi (7 i 8 anys)

Preparació per a celebrar per primera vegada la Comunió.

Grups de Catequesi (9-10 i 11 anys)

Participació en la vida de la Comunitat parroquial i la seva descoberta.

 

A partir dels 12 anys, aquest procés, pot concretar-se amb la celebració del Sagrament de la Confirmació, el qual prepararem com a expressió de l’Itinerari que s’haurà seguit.

Vegeu la “Disposició per la qual el sagrament de la confirmació es podrà celebrar entorn de l’edat de 12 anys

(Mons. Jaume Pujol, Arquebisbe de Tarragona; 22 de juliol de 2008)