Consell de pastoral i economía

ECONOMIA I PATRIMONI

Aquest Servei es fa càrrec d’elaborar el pressupost anual de la parròquia. Aquest pressupost, que inclou tant els capítols generals com el moviment econòmic de cada Servei en particular, serà presentat oportunament a l’aprovació del Consell Pastoral.

Caldrà que el pressupost s’inspiri en criteris pastorals i evangèlics, això és, mirant que els capítols als quals s’assigna una despesa més important siguin les obres caritatives i socials, seguides de les pastorals i, finalment, les funcionals i materials. I, dins de cada capítol, el recte criteri aconsellarà la prioritat que cal donar a les diferents partides.

També correspon a aquest Servei fer el seguiment de l’execució del pressupost parroquial. Per això periòdicament donarà compte del moviment econòmic a tota la comunitat. En acabar l’exercici anual, presentarà el balanç general que, prèviament aprovat pel Consell Pastoral, es farà públic per a tota la comunitat.

Semblantment vetllarà l’estat, la destinació i la rendibilitat de tot el patrimoni de la comunitat, tant dels béns mobles com dels béns immobles.

Aquest Servei, amb el Consell d’Economia

-Portarà puntualment la comptabilitat del moviment diari i arxivar-ne la documentació.
-Procurarà que no quedin sense resposta les peticions urgents (campanyes, projectes, etc.) que arriben a la parròquia d’ordinari,  i treballar el seu sentit pastoral.
-Rebrà i gestionarà les aportacions dels fidels, les almoines i donatius ajudant a que entre el gest de donar i el de rebre, s’experimenti la Caritat.
-Gestionarà, també el deute contret per a fer possible la REHABILITACIÓ DE L’ESGLÉSIA.

 Accions i serveis pastorals:

Elaborar el pressupost anual de la parròquia. Aquest pressupost, que inclou tant els capítols generals com el moviment econòmic de cada Servei en particular es presenta oportunament al Consell de pastoral, educant per a l’autofinançament.

Proposar i fer el seguiment de Campanyes que, en corresponsabilitat i comunió, eduquin sentir-nos membres de l’Església diocesana:

– Anunciant i treballant les Campanyes i col·lectes (ordinàries i extraordinàries),
– En la Diada de Germanor,
– Assumint la participació en el Fons Comú Diocesà.

Coordinar les Campanyes parroquials.
a) Les aportacions especifiques i per un motiu concret (Càritas, p.ex.)
b) Quotes periòdiques per ajudar a la gestió estable de la Parròquia
c) Quotes periòdiques per al finançament de la rehabilitació de l’església
d) Campanya 10€/mes durant un any (d’1 de gener a 31 de desembre de cada any), per ajudar el que es preveu per al finançament de la rehabilitació.