Pastoral de la salut

SUPORT ALS MALALTS

Els evangelis testimonien l’atenció preferent de Jesús per aquell col·lectiu que en diem, genèricament, els malalts. A cada època hi ha hagut, i hi ha, un ampli sector que no pot seguir el ritme normal de la vida humana, per no dir que tots, en algun moment de la nostra vida, patim alguna privació o limitació que, de grat o a desgrat, ens associa de manera real a aquests germans malalts. L’edat d’aquestes persones, el seu estatus social, el país, l’època en què viuen amb els seus progressos i retrocessos,… condicionen llur situació, fent-la més suportable o més penosa, segons els casos.

La comunitat cristiana, cridada a ser signe visible de la presència de Jesús en el món, cal que, a semblança del Mestre, avanci fent costat, generosament i solidàriament, a totes aquelles persones que va trobant a la vora del camí. Això comporta que en les celebracions litúrgiques habituals, en els serveis pastorals i en tota l’activitat general, la comunitat ha d’estar atenta per anar descobrint aquelles persones que, ocasionalment o permanentment, per malaltia, per edat, per accident o per naixença, elles mateixes i els qui hi conviuen, es troben privades, del tot o en part, de participar en la vida de la parròquia.

Accions i serveis pastorals

A través dels col·laboradors d’aquest Servei, els malalts rebran els serveis que necessiten i la comunitat pot oferir-los, però també a través d’ells tota la comunitat ha de rebre informació i estímul per sentir-se unida a aquests germans i solidària de llur situació.

Des d’aquest Servei es prepararà periòdicament alguna celebració del sagrament de la Unció dels Malalts amb la participació de la comunitat (comunitària), sobretot en el dia del Senyor, en la qual podran rebre el sagrament diferents persones (col·lectiva), circumstància que serà aprofitada per a una catequesi pública sobre el sentit d’aquest sagrament.

Són col·laboradors d’aquest Servei els visitadors de malalts. L’exercici d’aquest ministeri serà encomanat a membres de la comunitat que s’hi puguin, no sols dedicar, sinó també preparar degudament. La discreció i la prudència, la sensibilitat, la disponibilitat, el sentit cristià, la participació en la vida de la comunitat,… són circumstàncies que caldrà tenir en compte a l’hora d’encomanar aquesta tasca.

Col·laborant estretament amb aquest Servei de Pastoral de la salut, els ministres extraordinaris de la Sagrada Comunió fan possible que, en el dia del Senyor, l’assemblea eucarística amb els preveres que la presideixen es fa present a aquests germans, impedits de prendre-hi part, i els ofereix el Cos del Senyor.