Joves i adolescents

L´acció pastoral ve determinada pel món dels adolescents i joves. Aquest món, tot i que s´ha de veure des de les característiques comunes que té amb els adults i els infants, té molt de propi i cal respondre-hi superant la tendència d´alguns a malaguanyar esforços en coses que són al marge de la pastoral de conjunt.

A aquest Servei se li assigna l´acció catequètica destinada als adolescents i joves, com també l´atenció als adolescents i joves que volen formar-se en la seva fe o anar revisant la pròpia vida a la llum de l´Evangeli.

Essent la parròquia la comunitat bàsica on el cristià és cridat a viure comunitàriament la seva experiència de fe, cal facilitar-ho proposant viure-la en petits grups, coordinats per qui és responsable d’aquest Servei, procurant per a cada nivell els objectius, el contingut i la metodologia més apropiats.

Conscients de les dificultats d’aquest punt, correspon a aquest Servei obrir-se a una reflexió permanent sobre el procés que segueix l’experiència dels joves, aconsellant el que sigui més apropiat per al seu progrés i la seva integració a la comunitat eclesial.

Delegació diocesana de pastoral de joventut

Delegació diocesana de pastoral de joventut